تبلیغات
معمار کوچک ایپک ایران صنعتی - تكنیكهای فیزیكی كاهش فشار صدا در ساختمان

این مقاله برخی از روشهای فیزیكی را كه معماران ، ارگانهای توسعه دهنده و سازندگان ساختمان برای كاهش اثرات صدا می توانند بهره گیرند، نشان می دهد. در این راستا چهار عامل اصلی برای بهبود سازگاری صدا در هر نوع كاربری یا فعالیت مطرح خواهد گردید كه عبارتند از سایت پلان ، طراحی معماری ، روشهای ساخت مانع یا حصار.هدف از ارائه این فاکتورهای اساسی مدیریت اصوات یا طراحی اصولی فضاها در جهت درست شنیدن و در عین حال اجتناب از نفوذ اصوات مزاحم در محدوده های زیستی است. این تكنیك های فیزیكی در كاهش صداهای مزاحم  (noise)و اثرات زیان آور ناشی از آن موثر بوده و بر كارائی محل های ویژه به لحاظ آکوستیکی می افزایند. در حقیقت هدف این مطالعه ارائه یك راهکارهایی است كه میتوانند در مراحل برنامه ریزی ، طراحی معماری و ساخت مورد توجه قرار گیرند.
 
طراحی سایت آكوستیكی از ترتیب نظام ساختمان ها در یك قطعه زمین برای به حداقل رساندن فشار سر و صدا با تاكید بر شكل طبیعی سایت و منحنیهای تراز زمین استفاده می كند. فضای باز ، كاربری های غیر مسكونی و ساختمان هایی كه به عنوان سد یا مانع صدا هستند، می توانند به عنوان محافظ برای زمین های مسكونی یا سایر فعالیت های حساس یا نفوذپذیر به سروصدا مرتب گردیده و آرایش یابند ، همچنین خانه های مسكونی دور از سروصدا واقع شوند.
در طراحی معماری ایده های كاهش سروصدا در جزئیات ساختمان به صورت مجزا جای می گیرد . اهمیت فضاهای معماری در ارتفاع ساختمان ، آرایش اتاق ها ، قرارگیری پنجره و طراحی حیاط و بالكن می باشد.
ساخت آكوستیكی شامل استفاده از مصالح ساختمانی و تكنیك های كاهش انتقال صدا از راه دیوارها ، پنجره ها ، درها ، سقف ها و كف هاست.این بخش شامل بسیاری از ایده های صدابندی سنتی و جدید می باشد.
موانع در برابر سروصدا می تواند بین منبع صوت و قسمت های حساس به صدا قرار گیرد.انواع موانع شامل :تپه یا خاكریز شیبدار ، دیوارها و حصارهای ساخته شده از مواد و مصالح مختلف ، كاشت انبوه درختان و بوته ها وتركیبی از این مواد می باشد.
 
1- طراحی سایت آکوستیکی
 
طراحی سایت پلان آكوستیكی اغلب تكنیكی موثر برای كاهش فشار صوت می باشد. نظم و ترتیب قرارگیری اجزای یك سایت می تواند برای به حداقل رساندن فشار صدا در ساختمان بكار رود.
بسیاری از تكنیك های طراحی سایت می تواند برای محافظت از یك ناحیه در برابر اصوات مزاحم مطرح گردند که این تكنیك ها شامل موارد زیر میباشد:
1- افزایش فاصله بین منبع صوت و شنونده
2-جاگیری زمین های غیرمسكونی نظیر محوطه پارك ، تاسیسات و كاربریهای عمومی بین منبع صوت و شنونده
3- قراردادن مانع یا حفاظ به صورت عمود بر منبع صوت یا بزرگراه و ...
4- جهت گیری مساكن در خلاف جهت سروصدا
نتیجه بهتر می تواند از طریق بكار گیری تركیبی و برنامه ریزی شده از تمامی این تكنیك های مطرح شده به صورت بدست آید.
 
فاصله
 
 سروصدا می تواند بطور موثر با افزایش فاصله بین یك ساختمان و منبع صوت كاهش یابد ، مسافت خود باعث كاهش شدت صوت می شود ، دو برابر شدن فاصله از یك منبع صوتی می تواند شدت صوت را بیش از 6 دسی بل كاهش دهد. اما در مورد ساختمان های بلند مرتبه مسافت ممكن است ، تنها در كنار طراحی آكوستیكی ساختمان برای كاهش تاثیر صدا موثر باشد زیرا عملاٌ استفاده از حفاظ های صوتی فیزیكی برای ساختمان های بلندمرتبه غیر ممكن است.(شكل1-1) 
شكل (1-1): موانع صوتی فقط برای طبقات پایین قابل استفاده می باشند.


استفاده از كاربری های همساز با سروصدا به عنوان صداگیر
 
حفاظت از سروصدا می تواند با جاگیری كاربری های همساز با صدا بین منبع صداهای مزاحم  و واحد های مسكونی تحقق یابد . در حقیقت این ساختمانها به عنوان حائل بین منبع صوت و ساختمانهای حساس به صدا قرار می گیرند. درصورت امكان ، چنین كاربری هایی می بایست نزدیك منبع واقع شوند. شكل 1-2 پیشنهاد طرح ایجاد گاراژ خودرو را در طول طرح توسعه بوستون نشان میدهد. در این طرح به منظور حفاظت از كاربری های مسكونی در مقابل صدا و آلودگی صوتی ناشی از بزرگراه ، كاراژ خودرو به عنوان حائل صوتی عمل می کند. شكل (1-2): گاراژ خودرو برای حفاظت از زمین های مسكونی

 

منبع : پایگاه اطلاع رسانی معماری و شهر سازی ( آرک نویز )

طبقه بندی: معماری مدرن، معماری ایران،

تاریخ : سه شنبه 16 اسفند 1390 | 11:09 ب.ظ | نویسنده : امیرعلی مهدی کورش حذرخانی | نظرات

  • هاست
  • آپ رنگ
  • کارت شارژ همراه اول